Zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Sieci Sanitarne

Od 01.01.2018r nastąpiła zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1422). Zmiany wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r ( Dz.U. 2017, poz 2285) treść zmian dostępna jest pod linkiem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002285